FAKTORY ÚSPEŠNOSTI PODNIKANIA V AGROPOTRAVINÁRSKOM KOMPLEXE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vladimír Gozora a kolektív

Predložená publikácia zovšeobecňuje poznatky z podnikového manažmentu, marketingu a financovania podnikateľských subjektov v meniacich sa podmienkach. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o agrárnom manažmente. Je určená pre podnikových agromanažérov a študentov vysokých škôl na štúdium agropodnikateľskej úspešnosti hospodárskych subjektov.

Vydavateľ:
Agroinštitút Nitra
Akademická 4, 949 01 Nitra
email

Rok vydania: 2004 | počet strán: 234
Cena bez DPH: 6.00 €
Cena s DPH 10%: 6.60 €